Najnoviji broj: Službeni glasnik RS 85/2016 | Datum: 14.10.2016.

4830

Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Mirjana Ivić, Miroljub Tomić, Branka Bančević, Aleksandar Stoiljkovski, Sonja Vidanović, izborni članovi iz reda sudija i Dejan Ćirić, izborni član iz reda advokata, na osnovu člana 147. stav 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 13. alineja 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), člana 52. st. 1. i 4. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13) i člana 18. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), na sednici održanoj 5. decembra 2013. godine, doneo je

ODLUKU

o izboru sudije

I

Vukica Kužić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu bira se za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 i 124/12), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 43/09, 91/09, 35/10, 91/12, 109/12, 116/12 i 122/12), Visoki savet sudstva je 25. oktobra 2013. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 93 i dnevnom listu „Politika” oglasio izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Višem sudu u Zrenjaninu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Leskovcu, Višem sudu u Nišu, Višem sudu u Novom Sadu i Višem sudu u Čačku, radi popune 37 upražnjenih sudijskih mesta.

U postupku izbora i predlaganja kandidata za izbor sudija, Visoki savet sudstva je na osnovu odredbe člana 44. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 29/13) dana 22. oktobra 2013. godine doneo odluku o obrazovanju Komisije za izbor sudija, koja je izvršila proveru podnetih prijava na navedeni oglas, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost i ocenila da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor, propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 3. i člana 45. Zakona o sudijama.

Na objavljeni oglas za popunu 8 upražnjenih sudijskih mesta u Višem sudu u Novom Sadu blagovremene i potpune prijave je podnelo 112 kandidata.

U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda. Za kandidate koji ne rade u sudu, pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, a za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan.

Pored opštih uslova za izbor na sudijsku funkciju u viši sud, Visoki savet sudstva je za kandidate iz reda sudija posebno cenio rezultate rada, kao i ispunjenost kriterijuma i merila za izbor u sud višeg ranga, koji su propisani odredbom člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09).

Visoki savet sudstva je na osnovu radne biografije kandidata, izveštaja o radu sudije i pribavljenog mišljenja sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu, utvrdio da kandidat Vukica Kužić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, ispunjava propisane uslove za izbor na sudijsku funkciju u Viši sud u Novom Sadu.

Vukica Kužić obavlja sudijsku dužnost od 2003. godine, kada je izabrana za sudiju Opštinskog suda u Novom Sadu, gde je postupala u parničnoj materiji. Odlukom Visokog saveta sudstva broj 06-00-0034/2009-01 od 16. decembra 2009. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu i stupila je na funkciju 1. januara 2010. godine. Postupa u parničnoj materiji i predsednik je građanskog odeljenja.

Na osnovu izveštaja o radu Osnovnog suda u Novom Sadu utvrđeno je da je sudija Vukica Kužić postupala u 2010. godini u P materiji, te da je ukupno rešila 343 predmeta, od toga meritorno 237 predmeta, uz savladavanje priliva od 127,99%. Po žalbi je razmatrano 129 presuda, od kog broja je 9 odluka ukinuto, što iznosi 6,98%. U 2011. godini je postupajući u P materiji rešila ukupno 300 predmeta, od toga meritorno 227 predmeta, uz savladavanje priliva od 122,45%. Po žalbi su razmatrane 164 presude, od kog broja je 14 odluka ukinuto, što iznosi 8,54%. U 2012. godini je postupajući u P materiji rešila ukupno 223 predmeta, od toga meritorno 162 predmeta, uz savladavanje priliva od 102,29%. Po žalbi je razmatrano 166 presuda, od kog broja je 7 odluka ukinuto, što iznosi 4,22%. U periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine je postupajući u P materiji rešila ukupno 127 predmeta, od toga meritorno 93 predmeta, uz savladavanje priliva od 85,81%. Po žalbi je razmatrano 71 presuda, od kog broja je 10 odluka ukinuto, što iznosi 14,08%. Analiza ukupnog broja meritorno donetih odluka, broja ukinutih odluka u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta, kao i procenta savladavanje priliva, ukazuju da je sudija Vukica Kužić ostvarila rezultate kojima se potvrđuje njena stručnost i osposobljenost i da poseduje teorijsko i praktično znanje i veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, sednice svih sudija Višeg suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Vukica Kužić ispunjava uslove iz člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09). Visoki savet sudstva je posebno imao u vidu da je sudija Vukica Kužić dobila najveći broj glasova prilikom izjašnjavanja sudija Osnovnog suda u Novom Sadu o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za izbor u viši sud, kao i da je na sednici svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i na sednici svih sudija Višeg suda u Novom Sadu dobila veliki broj glasova.

Na osnovu odredbe člana 52. stav 4. Zakona o sudijama ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu svega navedenog, Visoki savet sudstva je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Broj 119-05-364/2013-01

U Beogradu, 5. decembra 2013. godine

Predsednik Visokog saveta sudstva,

Dragomir Milojević, s.r.

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.