Najnoviji broj: Službeni glasnik RS 87/2016 | Datum: 24.10.2016.

4832

Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Mirjana Ivić, Miroljub Tomić, Branka Bančević, Aleksandar Stoiljkovski, Sonja Vidanović, izborni članovi iz reda sudija i Dejan Ćirić, izborni član iz reda advokata, na osnovu člana 147. stav 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 13. alineja 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), člana 52. st. 1. i 4. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13) i člana 18. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), na sednici održanoj 5. decembra 2013. godine, doneo je

ODLUKU

o izboru sudije

I

Borivoj Pap, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, bira se za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 i 124/12), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 43/09, 91/09, 35/10, 91/12, 109/12, 116/12 i 122/12), Visoki savet sudstva je 25. oktobra 2013. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 93 i dnevnom listu „Politika” oglasio izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Višem sudu u Zrenjaninu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Leskovcu, Višem sudu u Nišu, Višem sudu u Novom Sadu i Višem sudu u Čačku, radi popune 37 upražnjenih sudijskih mesta.

U postupku izbora i predlaganja kandidata za izbor sudija, Visoki savet sudstva je na osnovu odredbe člana 44. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 29/13), dana 22. oktobra 2013. godine doneo odluku o obrazovanju Komisije za izbor sudija, koja je izvršila proveru podnetih prijava na navedeni oglas, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost i ocenila da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor, propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 3. i člana 45. Zakona o sudijama.

Na objavljeni oglas za popunu 8 upražnjenih sudijskih mesta u Višem sudu u Novom Sadu blagovremene i potpune prijave je podnelo 112 kandidata.

U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda. Za kandidate koji ne rade u sudu, pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, a za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan.

Pored opštih uslova za izbor na sudijsku funkciju u viši sud, Visoki savet sudstva je za kandidate iz reda sudija posebno cenio rezultate rada, kao i ispunjenost kriterijuma i merila za izbor u sud višeg ranga, koji su propisani odredbom člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09).

Visoki savet sudstva je na osnovu radne biografije kandidata, izveštaja o radu sudije i pribavljenog mišljenja sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu, utvrdio da kandidat Borivoj Pap, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, ispunjava propisane uslove za izbor na sudijsku funkciju u Viši sud u Novom Sadu.

Borivoj Pap obavlja sudijsku dužnost od 1995. godine, kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Bečeju. Od novembra 1995. godine do marta 1996. godine postupao je u predmetima istrage i maloletničkim predmetima (Ki i Km), nakon čega je postupao u predmetima prvostepenog krivičnog postupka (K). Pored toga, postupao je i u predmetima vanraspravnog krivičnog veća kao predsednik i član veća. Od 2002. godine do 31. decembra 2009. godine bio je predsednik krivičnog odeljenja Opštinskog suda u Bečeju, a od 2005. godine i zamenik predsednika Opštnskog suda u Bečeju. Odlukom Visokog saveta sudstva broj 06-00-0034/2009-01 od 16. decembra 2009. godine izabran je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu i stupio je na funkciju 1. januara 2010. godine. Postupa u prvostepenoj krivičnoj materiji, nadzorni je sudija u postupcima sprovođenja zakonske i sudske rehabilitacije. Odlukom Visokog saveta sudstva broj 119-05-225/2013-01 od 17. septembra 2013. godine imenovan je za zamenika Disciplinskog tužioca.

Na osnovu izveštaja o radu Osnovnog suda u Novom Sadu utvrđeno je da je sudija Borivoj Pap postupao u 2010. godini u K materiji, te da je ukupno rešio 154 predmeta, od toga meritorno 143 predmeta, uz savladavanje priliva od 136,28%. Po žalbi su razmatrane 54 presude, od kog broja je 5 odluka ukinuto, što iznosi 9,26%. U 2011. godini je postupajući u K materiji rešio ukupno 192 predmeta, od toga meritorno 183 predmeta, uz savladavanje priliva od 120,75%. Po žalbi su razmatrane 73 presude, od kog broja je 6 odluka ukinuto, što iznosi 8,22%. U 2012. godini je postupajući u K materiji rešio ukupno 152 predmeta, od toga meritorno 147 predmeta, uz savladavanje priliva od 110,95%. Po žalbi su razmatrane 94 presude, od kog broja je 10 odluka ukinuto, što iznosi 10,64%. U periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine je postupajući u K materiji rešio ukupno 93 predmeta, od toga meritorno 88 predmeta, uz savladavanje priliva od 91,18%. Po žalbi je razmatrano 29 presuda, od kog broja je 5 odluka ukinuto, što iznosi 17,24%. Analiza ukupnog broja meritorno donetih odluka, broja ukinutih odluka u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta, kao i procenta savladavanje priliva, ukazuju da je sudija Borivoj Pap ostvario rezultate kojima se potvrđuje njegova stručnost i osposobljenost i da poseduje teorijsko i praktično znanje i veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, sednice svih sudija Višeg suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Borivoj Pap ispunjava uslove iz člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09). Visoki savet sudstva je posebno imao u vidu da je sudija Borivoj Pap dobio veliki broj glasova prilikom izjašnjavanja sudija Osnovnog suda u Novom Sadu o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za izbor u viši sud, kao i da je imao podršku sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Višeg suda u Novom Sadu.

Sudija Borivoj Pap je učestvovao na brojnim seminarima i stručnim obukama koji su organizovani od strane Pravosudnog centra, Ministarstva pravde SAD-a, Američkog udruženja pravnika, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Poseduje sertifikat Pravosudnog centra za postupanje u svim fazama postupaka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela iz člana 15. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, sertifakat za obuku o sporazumu i priznanju krivice, učestvovao je na projektu za borbu protiv ekonomskog kriminala u Republici Srbiji – finansijska istraga i oduzimanje imovine stečene krivičnim delima.

Na osnovu odredbe člana 52. stav 4. Zakona o sudijama ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu svega navedenog, Visoki savet sudstva je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Broj 119-05-366/2013-01

U Beogradu, 5. decembra 2013. godine

Predsednik Visokog saveta sudstva,

Dragomir Milojević, s.r.

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.