Na osnovu člana 9. st. 1. i 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04),
Republička agencija za prostorno planiranje donosiODLUKU
o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Radan planine na životnu sredinu


1. Pristupa se izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Radan planine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procena).
2. Razlozi za izradu Strateške procene definisani su na osnovu teritorijalnog obuhvata i mogućih uticaja Prostornog plana područja posebne namene Radan planine (u daljem tekstu: Prostorni plan) na životnu sredinu, na sledeći način:
− značaj Prostornog plana na zaštitu životne sredine i održivi razvoj proizilazi iz potrebe da se zaštiti životna sredina, prirodne vrednosti i obezbedi održivi razvoj na području Prostornog plana;
− potrebe da se u planiranju prostornog razvoja područja Prostornog plana sagledaju strateška pitanja zaštite životne sredine i obezbedi njihovo rešavanje na odgovarajući način;
− činjenice da Prostorni plan predstavlja okvir za pripremu i realizaciju opštinskih prostornih planova, razvojnih projekata, programa i investicionih odluka.
3. Strateška procena se radi za područje Prostornog plana koje obuhvata delove teritorija opština Prokuplje, Bojnik, Kuršumlija Medveđa i Lebane, i to: na teritoriji opštine Prokuplje cele katastarske opštine Arbanaška, Bogujevac, Bublica, Donji Statovac, Dragi Deo, Tovrljane, Vlasa, Vlasovo; na teritoriji opštine Bojnik cele katastarske opštine Borince, Brestovac, Ivanje, Magaš-Dobra voda, Majkovac, Obražda, Orane; na teritoriji opštine Kuršumlija cele katastarske opštine Dešiška, Ivan Kula, Kosmača, Mehane, Prolom, Rudare, Svinjište, Beliko Pupavce, Visoka, Zagrađe, Zebica i Đake; na teritoriji opštine Medveđa cele katastarske opštine Drence i Gajtan; i na teritoriji opštine Lebane cele katastarske opštine Bačevac, Petrovac, Slišane, Svinjarica i Štulac.
4. Izrada Strateške procene je zasnovana na studijsko - analitičkoj dokumentaciji iz oblasti prostornog planiranja, zaštite životne sredine, zaštite prirode i drugoj relevantnoj dokumentaciji.
5. Strateškom procenom biće razmatrana pitanja zaštite vazduha, voda, zemljišta, živog sveta, prirode i prirodnih dobara, kao i druga pitanja za koja se u toku izrade utvrdi da zahtevaju odgovarajuću obradu.
Strateškom procenom neće biti razmatrana pitanja vezana za klimatske promene, jer na području Prostornog plana nema zagađivača koji emituju zagađujuće materije koje izazivaju promene klime niti prekogranični uticaji, jer područje Prostornog plana nije granično područje.
6. Izveštaj o strateškoj proceni, kao dokument kojim se prikazuje postupak izrade Strateške procene, rezultati do kojih se došlo i način integrisanja u postupak pripreme Prostornog plana, sadrži:
− Polazne osnove Strateške procene: obuhvat, predmet i ciljevi Prostornog plana, zahtevi zaštite životne sredine iz relevantnih planskih i drugih dokumenata;
− Opšte i posebne ciljeve Strateške procene i indikatore;
− Procenu mogućih uticaja na životnu sredinu: prikaz stanja životne sredine na području Prostornog plana; varijante razvoja planskog područja, uključujući scenario nultog razvoja i varijante razvoja i zaštite planskog područja povoljne sa aspekta zaštite životne sredine; procenu uticaja varijantnih rešenja na životnu sredinu, opis mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg; procenu uticaja planskih rešenja na životnu sredinu, opis mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu; način na koji su pri proceni uzeti u obzir elementi životne sredine i karakteristike uticaja;
− Smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima;
− Program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja Prostornog plana;
− Prikaz korišćene metodologije;
− Prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor Prostornog plana sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u Prostorni plan;
− Učešće zainteresovanih strana u postupku izrade i razmatranja Izveštaja o strateškoj proceni;
− Izvod iz Strateške procene (zaključak – netehnički rezime).
7. Nosilac izrade Strateške procene je Republička agencija za prostorno planiranje.
8. Ministarstva, posebne organizacije, javna preduzeća i ustanove nadležne za poslove zaštite prirode; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; saobraćaja, telekomunikacija; energetike; ekonomije i regionalnog razvoja; turizma; zaštite životne sredine i prostornog planiranja; zaštite spomenika kulture, kao i drugi zainteresovani organi i organizacije, dostaviće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke sve raspoložive podatke, uslove i dokumentaciju od značaja za izradu Strateške procene iz delokruga svog rada nosiocu izrade Strateške procene.
9. Rok za izradu Strateške procene je šest meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Prostornog plana.
Stručni tim za izradu Strateške procene biće sastavljen od stručnjaka odgovarajućeg profila.
Strateška procena će se vršiti u skladu sa evropskim i međunarodnim principima teorije i dobre prakse u izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za istu vrstu planskih dokumenata.
10. Sredstva za izradu Strateške procene obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, preko Republičke agencije za prostorno planiranje.
11. Učešće javnosti u razmatranju Izveštaja o strateškoj proceni obezbeđuje se u okviru javnog uvida o Nacrtu Prostornog plana, u trajanju od 30 dana, u zgradama skupštine opština Prokuplje, Bojnik, Kuršumlija Medveđa i Lebane.
12. Odluka o izradi Strateške procene je sastavni deo Odluke o izradi Prostornog plana.
13. Ova odluka ostupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 350-83/2010-01
U Beogradu, 12. marta 2010. godine
Republička agencija za prostorno planiranje
Direktor,
prof. dr Borislav Stojkov, s.r.
© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.