Najnoviji broj: Službeni glasnik RS 85/2016 | Datum: 14.10.2016.

4833

Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Mirjana Ivić, Miroljub Tomić, Branka Bančević, Aleksandar Stoiljkovski, Sonja Vidanović, izborni članovi iz reda sudija i Dejan Ćirić, izborni član iz reda advokata, na osnovu člana 147. stav 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 13. alineja 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), člana 52. st. 1. i 4. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13) i člana 18. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), na sednici održanoj 5. decembra 2013. godine, doneo je

ODLUKU

o izboru sudije

I

Tamara Radović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, bira se za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 i 124/12), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 43/09, 91/09, 35/10, 91/12, 109/12, 116/12 i 122/12), Visoki savet sudstva je 25. oktobra 2013. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 93 i dnevnom listu „Politika” oglasio izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Višem sudu u Zrenjaninu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Leskovcu, Višem sudu u Nišu, Višem sudu u Novom Sadu i Višem sudu u Čačku, radi popune 37 upražnjenih sudijskih mesta.

U postupku izbora i predlaganja kandidata za izbor sudija, Visoki savet sudstva je na osnovu odredbe člana 44. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 29/13) 22. oktobra 2013. godine doneo odluku o obrazovanju Komisije za izbor sudija, koja je izvršila proveru podnetih prijava na navedeni oglas, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost i ocenila da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor, propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 3. i člana 45. Zakona o sudijama.

Na objavljeni oglas za popunu 8 upražnjenih sudijskih mesta u Višem sudu u Novom Sadu blagovremene i potpune prijave je podnelo 112 kandidata.

U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda. Za kandidate koji ne rade u sudu, pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, a za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan.

Pored opštih uslova za izbor na sudijsku funkciju u viši sud, Visoki savet sudstva je za kandidate iz reda sudija posebno cenio rezultate rada, kao i ispunjenost kriterijuma i merila za izbor u sud višeg ranga, koji su propisani odredbom člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09).

Visoki savet sudstva je na osnovu radne biografije kandidata, izveštaja o radu sudije i pribavljenog mišljenja sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu, utvrdio da kandidat Tamara Radović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, ispunjava propisane uslove za izbor na sudijsku funkciju u Viši sud u Novom Sadu.

Tamara Radović obavlja sudijsku dužnost od 2005. godine, kada je izabrana za sudiju Opštinskog suda u Bačkoj Palanci. Postupala je u istražnoj materiji i predmetima opšte krivice i vanraspravnog krivičnog veća. Rešenjem Visokog saveta pravosuđa, broj 112-00-3/2008-01 od 20. marta 2008. godine, premeštena je u Opštinski sud u Novom Sadu, gde je postupala u krivičnoj materiji. Odlukom Visokog saveta sudstva broj 06-00-0034/2009-01 od 16. decembra 2009. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu i stupila je na funkciju 1. januara 2010. godine.

Na osnovu izveštaja o radu Osnovnog suda u Novom Sadu Sadu utvrđeno je da je sudija Tamara Radović postupala u 2010. godini u K materiji, te da je ukupno rešila 170 predmeta, od toga meritorno 159 predmeta, uz savladavanje priliva od 144,07%. Po žalbi su razmatrane 42 presude, od kog broja su 4 odluke ukinute, što iznosi 9,52%. U 2011. godini je postupajući u K materiji rešila ukupno 193 predmeta, od toga meritorno 170 predmeta, uz savladavanje priliva od 109,04%. Po žalbi su razmatrane 54 presude, od kog broja je 9 odluka ukinuto, što iznosi 16,67%. U 2012. godini je postupajući u K materiji rešila ukupno 173 predmeta, od toga meritorno 148 predmeta, uz savladavanje priliva od 108,13%. Po žalbi su razmatrane 74 presude, od kog broja je 10 odluka ukinuto, što iznosi 13,51%. U periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine je postupajući u K materiji rešila ukupno 99 predmeta, od toga meritorno 85 predmeta, uz savladavanje priliva od 88,39%. Po žalbi je razmatrano 39 presuda, od kog broja su 3 odluke ukinute, što iznosi 7,69%. Analiza ukupnog broja meritorno donetih odluka, broja ukinutih odluka u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta, kao i procenta savladavanje priliva, ukazuju da je sudija Tamara Radović ostvarila rezultate kojima se potvrđuje njena stručnost i osposobljenost i da poseduje teorijsko i praktično znanje i veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, sednice sudija Višeg suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Tamara Radović ispunjava uslove iz člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09). Visoki savet sudstva je posebno imao u vidu da je sudija Tamara Radović dobila veliki broj glasova prilikom izjašnjavanja sudija Osnovnog suda u Novom Sadu o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za izbor u viši sud, kao i da je imala podršku sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Višeg suda u Novom Sadu.

Sudija Tamara Radović poseduje sertifikat iz oblasti prava deteta u krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Na osnovu odredbe člana 52. stav 4. Zakona o sudijama ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu svega navedenog, Visoki savet sudstva je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Broj 119-05-367/2013-01

U Beogradu, 5. decembra 2013. godine

Predsednik Visokog saveta sudstva,

Dragomir Milojević, s.r.

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.