Najnoviji broj: Službeni glasnik RS 87/2016 | Datum: 24.10.2016.

4834

Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Mirjana Ivić, Miroljub Tomić, Branka Bančević, Aleksandar Stoiljkovski, Sonja Vidanović, izborni članovi iz reda sudija i Dejan Ćirić, izborni član iz reda advokata, na osnovu člana 147. stav 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 13. alineja 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), člana 52. st. 1. i 4. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13) i člana 18. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), na sednici održanoj 5. decembra 2013. godine, doneo je

ODLUKU

o izboru sudije

I

Tatjana Šunjka, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, bira se za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 i 124/12), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 43/09, 91/09, 35/10, 91/12, 109/12, 116/12 i 122/12), Visoki savet sudstva je 25. oktobra 2013. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 93 i dnevnom listu „Politika” oglasio izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Višem sudu u Zrenjaninu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Leskovcu, Višem sudu u Nišu, Višem sudu u Novom Sadu i Višem sudu u Čačku, radi popune 37 upražnjenih sudijskih mesta.

U postupku izbora i predlaganja kandidata za izbor sudija, Visoki savet sudstva je na osnovu odredbe člana 44. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 29/13) 22. oktobra 2013. godine doneo odluku o obrazovanju Komisije za izbor sudija, koja je izvršila proveru podnetih prijava na navedeni oglas, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost i ocenila da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor, propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 3. i člana 45. Zakona o sudijama.

Na objavljeni oglas za popunu 8 upražnjenih sudijskih mesta u Višem sudu u Novom Sadu blagovremene i potpune prijave je podnelo 112 kandidata.

U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda. Za kandidate koji ne rade u sudu, pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, a za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan.

Pored opštih uslova za izbor na sudijsku funkciju u viši sud, Visoki savet sudstva je za kandidate iz reda sudija posebno cenio rezultate rada, kao i ispunjenost kriterijuma i merila za izbor u sud višeg ranga, koji su propisani odredbom člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09).

Visoki savet sudstva je na osnovu radne biografije kandidata, izveštaja o radu sudije i pribavljenog mišljenja sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu, utvrdio da kandidat Tatjana Šunjka, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, ispunjava propisane uslove za izbor na sudijsku funkciju u Viši sud u Novom Sadu.

Tatjana Šunjka obavlja sudijsku dužnost od 2000. godine, kada je izabrana za sudiju Opštinskog suda u Novom Sadu, gde je postupala u krivičnoj materiji. Odlukom prvog sastava Visokog saveta sudstva broj 06-00-37/2009-01 od 25. decembra 2009. godine, prestala joj je dužnost sudije Opštinskog suda u Novom Sadu sa 31. decembrom 2009. godine. Nakon prestanka sudijske dužnosti, zasnovala je radni radni odnos u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu na radnom mestu – sekretar, sa zvanjem viši tužilački saradnik. U postupku izvršenja odluka Ustavnog suda kojima su usvojene žalbe neizabranih sudija, u oktobru 2012. godine izabrana je na stalnu sudijsku funkciju u Osnovni sud u Novom Sadu i raspoređena u krivično odeljenje, gde je radila kao istražni sudija, a od primene novog ZKP-a raspoređena je u vanpretresno veće.

Na osnovu izveštaja o radu Osnovnog suda u Novom Sadu utvrđeno je da je sudija Tatjana Šunjka, u periodu od oktobra do decembra 2012. godine, postupajući u Ki materiji rešila ukupno 25 predmeta, od toga meritorno 24 predmeta, uz savladavanje priliva od 27,78%. U periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine u Ki materiji rešila je ukupno 186 predmeta, od toga meritorno 171 predmet, uz savladavanje priliva od 76,54%.

Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, sednice svih sudija Višeg suda u Novom Sadu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Tatjana Šunjka ispunjava uslove iz člana 11. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova („Službeni glasnik RS”, broj 49/09). Visoki savet sudstva je posebno imao u vidu da je sudija Tatjana Šunjka dobila najviše glasova prilikom izjašnjavanja sudija Apelacionog suda u Novom Sadu o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za izbor u viši sud, kao i da je na sednici svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i na sednici svih sudija Višeg suda u Novom Sadu dobila veliki broj glasova.

Sudija Tatjana Šunjka je učestvovala u brojnim programima stručnog usavršavanja i seminarima, a u periodu od 17. do 27. novembra 2013. godine, bila je na studijskom putovanju u Hagu, radi učešća na seminaru „Administration of justice”, organizovanim od strane ASSER INSTITUTE iz Haga.

Na osnovu odredbe člana 52. stav 4. Zakona o sudijama ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu svega navedenog, Visoki savet sudstva je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Broj 119-05-368/2013-01

U Beogradu, 5. decembra 2013. godine

Predsednik Visokog saveta sudstva,

Dragomir Milojević, s.r.

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.